Privacyverklaring

Versie 05.2022

 • 1. Over deze privacyverklaring

  De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en we willen transparant zijn over de manier waarop we uw gegevens gebruiken. Met deze verklaring willen we u informeren over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

  In deze verklaring leggen we u uit:

  - Welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen;
  - Voor welk doel we deze gegevens gebruiken;
  - Op welke wettelijke basis we deze gegevens moeten gebruiken;
  - Met welke soorten partijen we deze gegevens delen;
  - Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen; en
  - Welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

  Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verwerkt door entiteiten en dochterondernemingen van PACCAR Holding B.V., waaronder DAF-entiteiten – zoals DAF Trucks N.V. – en PACCAR Financial-entiteiten. Wanneer we persoonlijke gegevens van u verwerken in een andere context dan beschreven in deze privacyverklaring, zullen we indien nodig meer specifieke informatie verstrekken naast de informatie in deze verklaring. 

  Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2022 en zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt. 

  We hebben ons best gedaan om deze verklaring zo helder en volledig mogelijk te maken. Aarzel niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) als u vragen hebt of zich zorgen maakt in verband met deze verklaring:

  DAF Trucks N.V.
  T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming – D.06.01.225
  Hugo van der Goeslaan 1
  Postadres: Postbus 90065 | 5600 PT Eindhoven | Nederland | 
  Tel.: +31 (0)40 214 91 11
  Bezoekadres: 5642 TW Eindhoven | Nederland

  Een PACCAR-onderneming

  E-mail: dataprotectionofficer@daftrucks.com


 • 2. Onze inzet voor uw privacy

  We zetten ons in om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te behandelen en gebruiken deze volgens de toepasselijke beveiligingsnormen. We verwijderen of anonimiseren de gegevens zodra we deze niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden die worden beschreven in de voor betrokkenen specifieke secties van onze privacy-webpagina. We verzamelen alleen de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om deze doeleinden te verwezenlijken. Tot slot zorgen we ervoor dat uw gegevens zo accuraat en veilig mogelijk blijven – door implementatie van organisatorische, juridische en technische (IT-)maatregelen – en altijd up-to-date zijn.

 • 3. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

  De entiteiten en dochterondernemingen van PACCAR Holding B.V. zijn verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens. “PACCAR”, “we”, “ons” en “onze” in deze verklaring hebben betrekking op entiteiten en dochterondernemingen van PACCAR Holding B.V., zoals DAF-entiteiten – waaronder DAF Trucks N.V. – en PACCAR Financial-entiteiten. 

 • 4. Welke persoonlijke gegevens verwerken we, op welke basis en voor welke doeleinden?

  Via de onderstaande links vindt u een overzicht van de soorten persoonlijke gegevens die we van u verwerken. We hebben ook de doeleinden opgenomen waarvoor we deze persoonlijke gegevens gebruiken, en de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als we uw persoonlijke gegevens op een wezenlijk andere manier verwerken dan hieronder vermeld, zullen we u hierover afzonderlijk informeren.

  > Klanten
  > Zakenpartners (zoals dealers/leveranciers en overige zakenpartners)
  > Chauffeurs
  > Bezoekers website

  Gegevens uit openbare bronnen:
  Houd er rekening mee dat we ook gegevens verzamelen uit (openbare) bronnen zoals kredietinstellingen, Kamers van Koophandel, openbare websites, enz.

  Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
  We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, binnen de wettelijke grenzen en ons eigen interne beleid voor het bewaren ervan. We wijzen u erop dat uw persoonlijke gegevens gedurende een extra periode kunnen worden verwerkt indien we op grond van dwingende wetgeving verplicht zijn de gegevens gedurende een bepaalde tijd te bewaren, voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, statistische doeleinden en/of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 • 5. Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

  We delen uw gegevens met aan PACCAR gerelateerde entiteiten, die onder dezelfde normen voor gegevensbescherming vallen. Naast onze eigen entiteiten delen we ook persoonlijke gegevens met enkele derden, die zijn samengevat in de volgende subsectie. 

  Categorieën van externe partijen waarmee we persoonlijke gegevens delen
  We delen persoonlijke gegevens met de volgende soorten organisaties:

  - Erkende dealers;
  - Leveranciers;
  - IT-leveranciers;
  - Dienstverleners;
  - Verzekeringsondernemingen;
  - Financiële, fiscale of juridische adviseurs;
  - Centrale banken;
  - Externe auditors.

  Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens wanneer we deze delen met partijen die niet onder de Europese regels voor gegevensbescherming vallen
  DAF Trucks N.V. maakt deel uit van de PACCAR-groep. Waar dit nodig is voor het bereiken van de gegevensverwerking die we nastreven, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met aan PACCAR gerelateerde entiteiten binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat er bescherming is op een niveau dat in wezen gelijkwaardig is aan de EU-normen (GDPR).

  Als we persoonlijke gegevens delen met een organisatie die niet onder de Europese regels voor gegevensbescherming valt en die zich niet kan beroepen op een adequaatsbesluit van de Europese Commissie, beschermen we uw persoonlijke gegevens door middel van passende waarborgen. Een voorbeeld dat we vaak gebruiken zijn de contractuele standaardclausules van de Europese Commissie. Deze zorgen ervoor dat de partijen waarmee we uw persoonlijke gegevens delen dezelfde of soortgelijke normen voor gegevensbescherming hanteren als wij. Deze contractuele standaardclausules kunnen worden aangevuld met extra technische en organisatorische maatregelen.

  U kunt een kopie van de passende waarborgen die we hebben geïmplementeerd aanvragen via dataprotectionofficer@daftrucks.com.

   

 • 6. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

  We willen de beschikbaarheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens beschermen en hebben veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens beter te beveiligen. We implementeren bijvoorbeeld toegangscontroles, gebruiken passende maatregelen voor systeem- en netwerkbeveiliging zoals firewalls, patching en beveiligen draagbare apparaten met passende wachtwoorden. DAF Trucks N.V. heeft een IT-beveiligings- en GDPR-raamwerk vastgelegd, evenals bijbehorende beleidsregels – bijvoorbeeld om inbreuken op gegevens te bestrijden  – en verplichte normen ter bescherming van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de bedrijfsmiddelen die we gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

 • 7. Wat zijn uw rechten?

  Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken, hebt u een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. Hieronder geven we een overzicht van deze rechten, en wat dit voor u inhoudt. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met dataprotectionofficer@daftrucks.com.

  PACCAR zal binnen één maand na ontvangst van uw verzoek schriftelijk reageren op uw verzoek met betrekking tot uw rechten op gegevensbescherming. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken heeft PACCAR het recht deze periode met twee extra maanden te verlengen. PACCAR zal u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis stellen van een dergelijke verlenging, met vermelding van de redenen voor de vertraging. PACCAR verwerkt uw verzoek om uw rechten uit te oefenen op grond van deze clausule 7 alleen nadat we de gelegenheid hebben gehad u op de juiste wijze te identificeren.

  Het recht op toegang tot, correctie en ontvangst van een kopie van uw persoonlijke gegevens 
  We zetten ons in om al uw persoonlijke gegevens die we bewaren accuraat, up-to-date, volledig, relevant en niet misleidend te houden. Om ervoor te zorgen dat we deze belofte nakomen, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te allen tijde te controleren, te corrigeren of bij te werken. Op verzoek verstrekken we u ook een kopie van de persoonlijke gegevens die we van u hebben.

  Het recht op gegevensportabiliteit
  U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen als we uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt om de volgende juridische redenen:
  a) U hebt ons toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor een doel dat we u van tevoren hebben meegedeeld; of
  b) We hebben uw persoonlijke gegevens verwerkt om een contract met u te vergemakkelijken; of
  c) We hebben uw persoonlijke gegevens verwerkt met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals profiling). 

  Het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens 
  U hebt het recht om te verzoeken dat we uw gegevens verwijderen in de volgende gevallen:
  a) Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld; of
  b) U trekt de toestemming in die u ons eerder had gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, en er is geen andere juridische reden om die persoonlijke gegevens te verwerken; of
  c) U maakt bezwaar tegen het door ons verwerken van uw persoonlijke gegevens voor rechtmatige belangen van PACCAR; 
  d) De persoonlijke gegevens worden niet op legale wijze verwerkt;
  e) Uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan relevante wettelijke vereisten.

  Als u de persoonlijke gegevens die wij over u hebben wilt verwijderen, kunt u ons dit laten weten door contact op te nemen met dataprotectionofficer@daftrucks.com. We zullen redelijke stappen ondernemen om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als uw persoonlijke gegevens die we verwerken niet langer nodig zijn voor enig doel (inclusief statistische doeleinden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen) en we wettelijk niet verplicht zijn deze te bewaren, zullen we doen wat we kunnen om deze te verwijderen, te vernietigen of de link met u als individu permanent te verwijderen.

  Het recht op beperking van verwerking
  U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in de volgende gevallen:
  a) U gelooft niet dat de persoonlijke gegevens die we over u hebben juist zijn; of
  b) De persoonlijke gegevens worden niet op legale wijze verwerkt, maar in plaats van de persoonlijke gegevens te verwijderen, geeft u er de voorkeur aan dat wij de verwerking beperken; of
  c) We hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, maar u hebt de gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of 
  d) U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en wacht op verificatie of uw belangen in verband met dat bezwaar zwaarder wegen dan de rechtmatige redenen voor de verwerking van uw gegevens.

  Als u het door ons verwerken van uw persoonlijke gegevens wilt beperken, kunt u ons dit laten weten door contact op te nemen met dataprotectionofficer@daftrucks.com. We zullen redelijke stappen ondernemen om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

  Het recht om bezwaar te maken of toestemming in te trekken
  U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, als de verwerking is gebaseerd op rechtmatige belangen van PACCAR of een derde. Houd er rekening mee dat dit soort verzoeken door ons kunnen worden afgewezen als we dwingende, rechtmatige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Als u echter bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden, zullen we de verwerking in principe altijd beëindigen. In die situaties hebben uw rechten vrijwel altijd voorrang. 

  U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming betekent dat we niet langer het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven. Als u uw toestemming wilt intrekken, heeft dit geen invloed op de legitimiteit van de gegevensverwerking voorafgaand aan die intrekking. Intrekking van de toestemming heeft dus geen terugwerkende kracht.

  Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  U hebt het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken. Klik hier voor een link met een overzicht van de relevante autoriteiten of zoek naar ‘[uw land] Gegevensbeschermingsautoriteit ’ via de website van een zoekmachine.

   

 • 8. Cookies

  Op deze website maken wij gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op de cookie-pagina.