Adatvédelmi nyilatkozat

05.2022 verzió

 • 1. A jelen adatvédelmi nyilatkozat bemutatása

  Személyes adatainak védelme fontos számunkra, és szeretnénk átláthatóvá tenni adatainak felhasználási módját. Ezért készítettük el ezt a nyilatkozatot, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogyan kezeljük személyes adatait. 

  A nyilatkozatban a következőkről tájékozódhat:

  – Milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől;
  – Milyen célra használjuk;
  – Milyen törvényes alapon kell felhasználnunk;
  – A felek típusa, akikkel megosztjuk;
  – Hogyan védjük személyes adatait; és,
  – Milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban.

  Ez az adatvédelmi nyilatkozat a PACCAR Holding B.V. entitásai és leányvállalatai által feldolgozott személyes adatokra vonatkozik, beleértve a DAF entitásait – például a DAF Trucks N.V. vállalatot – és a PACCAR Financial entitásait is. Amennyiben az Öntől származó személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtaktól eltérő összefüggésben kezeljük, szükség esetén a jelen nyilatkozatban szereplő adatokon kívül további konkrét információkat is megadunk. 

  Ez a nyilatkozat legutóbb 2022. május 16-án frissült, és rendszeres átdolgozáson és frissítésen esik át. 

  Mindent megtettünk azért, hogy ezt a nyilatkozatot a lehető legegyértelműbbé és legteljesebbé tegyük. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel a nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz (DPO):

  DAF Trucks N.V.
  Attn. Data Protection Officer – D.06.01.225
  Hugo van der Goeslaan 1
  Postai cím: P.O. Box 90065 | 5600 PT Eindhoven | Hollandia | 
  Tel.: +31 (0) 40 214 91 11
  Cím: 5642 TW Eindhoven |Hollandia

  A PACCAR Company black

  E-mail-cím: dataprotectionofficer@daftrucks.com


 • 2. Az Ön személyes adatainak védelme iránti elkötelezettségünk

  Cégünk elkötelezett az Ön személyes adatainak gondos kezelése iránt. Adatait a megfelelő biztonsági szabványoknak megfelelően fogjuk felhasználni. Ha már nincs rájuk szükségünk az adatvédelmi weboldalunk témával kapcsolatos részeiben leírt feldolgozási célokra, az adatokat töröljük vagy anonimizáljuk. Csak az e célok teljesítéséhez szükséges személyes adatokat gyűjtjük. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatait a lehető legpontosabban, legbiztonságosabban és – a szervezeti, jogi és műszaki (informatikai) intézkedések foganatosítása révén – legnaprakészebben tartsuk.

 • 3. Ki felelős az Ön személyes adataiért?

  A PACCAR Holding B.V. entitásai és leányvállalatai felelősek az Ön személyes adatainak feldolgozásáért és védelméért. A jelen nyilatkozatban szereplő “PACCAR”, “mi”, “minket” és “miénk” kifejezések a PACCAR Holding B.V. entitásaira és leányvállalataira, például a DAF entitásaira – a DAF Trucks N.V. vállalatot is beleértve – és a PACCAR Financial entitásaira vonatkozik. 

 • 4. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen alapon és miért?

  Az alábbi hivatkozásokon keresztül áttekintést kaphat az általunk feldolgozott személyes adatok típusairól. A leírás a személyes adatok felhasználási céljaiba, valamint a személyes adatok feldolgozásának jogalapjaiba is betekintést nyújt. Ha az Ön személyes adatait az alább említettektől lényegesen eltérő módon kezeljük, erről külön tájékoztatjuk. 

   

  > A weboldal látogatója

  > Üzleti partnerek (például forgalmazók/beszállítók)

  > Járművezető

  > A weboldal látogatója

  Nyilvános forrásokból származó adatok:
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy (nyilvános) forrásokból, például hitelintézetektől, kereskedelmi kamaráktól, nyilvánosan elérhető weboldalakról stb. is gyűjtünk adatokat.

  Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?
  Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg ez a jogszabályi korlátokon és a saját belső megőrzési szabályzatunkon belül az adatgyűjtés céljából szükséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatait ennél hosszabb időtartamig is feldolgozhatjuk, ha a kötelező jogszabályok előírják, hogy az adatokat bizonyos ideig tudományos kutatási célokra, statisztikai célokra és/vagy jogi követelések előterjesztésére, gyakorlására vagy védelmére eltároljuk.

 • 5. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

  Adatait megosztjuk a PACCAR-hoz kapcsolódó entitásokkal, amelyek ugyanazon adatvédelmi szabványok hatálya alá tartoznak. Saját entitásaink mellett néhány külső féllel is megosztunk személyes adatokat, amelyeket a következő alfejezetben részletezünk. 

  Külső fél kategóriák, akikkel személyes adatokat megosztunk
  Személyes adatokat a következő típusú szervezetekkel osztunk meg:

  - Hivatalos márkakereskedők;
  - Beszállítók;
  - Informatikai szolgáltatók;
  - Szolgáltatók;
  - Biztosítótársaságok;
  - Pénzügyi, adóügyi vagy jogi tanácsadók;
  - Központi bankok;
  - Külső könyvvizsgálók.

  Hogyan védjük meg személyes adatait, amikor olyan felekkel osztjuk meg, akik nem tartoznak az európai adatvédelmi szabályok hatálya alá?
  A DAF Trucks N.V. a PACCAR cégcsoport tagja. Amennyiben ez az általunk végzett adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges, a személyes adatok megoszthatók a PACCAR-hoz kapcsolódó entitásokkal az Európai Gazdasági Térségen belül és kívül. Azzal a feltétellel, hogy azok uniós szabványokkal (GDPR) lényegében azonos szintű védelemmel rendelkeznek.

  Ha olyan szervezettel osztunk meg személyes adatokat, amely nem tartozik az európai adatvédelmi szabályok hatálya alá, és nem támaszkodhat az Európai Bizottság megfelelőségi határozatára, akkor megfelelő biztosítékokkal védjük az Ön személyes adatait. Gyakran használunk például az Európai Bizottságtól származó általános szerződési feltételeket. Ezek segítségével biztosítani lehet azt, hogy a felek, amelyekkel megosztjuk az Ön személyes adatait, ugyanolyan vagy hasonló adatvédelmi szabványokat követnek, mint mi. Ezek az általános szerződési feltételek további műszaki és szervezeti intézkedésekkel egészíthetők ki.

  Az általunk foganatosított megfelelő biztosítékok másolatát a dataprotectionofficer@daftrucks.com címen igényelheti.

   

 • 6. Hogyan védjük meg az Ön személyes adatait?

  Cégünk gondoskodik az Ön személyes adatainak sértetlenségéről és elérhetőségéről. Biztonsági intézkedéseket vezettünk be személyes adatainak védelme érdekében. Például hozzáférési ellenőrzéseket hajtunk végre, megfelelő rendszer- és hálózatbiztonsági intézkedéseket, például tűzfalakat és hibajavításokat alkalmazunk, továbbá megfelelő jelszavakkal védjük a hordozható eszközöket. A DAF Trucks N.V. informatikai biztonsági és GDPR keretrendszert hozott létre, kapcsolódó szabályzatokkal együtt – például az adatsértések kezelésére  –, valamint kötelező szabványokat a személyes adatok feldolgozásához használt eszközök titkosságának, elérhetőségének és sértetlenségének védelme érdekében.

 • 7. Mik az Ön jogai?

  Amennyiben feldolgozzuk az Ön személyes adatait, Ön számos joggal élhet, amelyeket bármikor gyakorolhat. Az alábbiakban ezeknek a jogoknak az áttekintését olvashatja, valamint azt, hogy mit jelent ez az Ön számára. Jogainak gyakorlásához írjon a dataprotectionofficer@daftrucks.com e-mail címre.

  A PACCAR a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban válaszol az Ön adatvédelmi jogaira vonatkozó kérésére. A PACCAR a kérelmek összetettségétől és számától függően további két hónappal meghosszabbíthatja ezt az időszakot. A PACCAR a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az esetleges meghosszabbításról, a késedelem okaival együtt. A PACCAR csak az után dolgozza fel az Ön a jelen 7. pontban felsorolt jogainak gyakorlására vonatkozó kérését, hogy lehetőségünk nyílt az Ön megfelelő azonosítására.

  Személyes adatainak hozzáférésére, helyesbítésére és az azokról készült másolat igénylésére vonatkozó jog 
  Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontosak, naprakészek, hiánytalanok, relevánsak és egyértelműek legyenek. Ezen elkötelezettségünk betartásának biztosítása érdekében Önnek jogában áll bármikor hozzáférni, helyesbíteni vagy frissíteni személyes adatait. Kérésére az Öntől kapott személyes adatok másolatát is a rendelkezésére bocsátjuk.

  Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult a személyes adatainak strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő kézhez vételére, ha személyes adatait a következő jogi alapokon dolgozzuk fel:
  a) Ön beleegyezését adta ahhoz, hogy személyes adatait egy olyan célból dolgozzuk fel, amelyet előzetesen közöltünk Önnel; vagy
  b) Azért dolgoztuk fel az Ön személyes adatait, hogy megkönnyítsük az Önnel való szerződéskötést; vagy
  c) Személyes adatait automatizált eszközökkel (például profilozással) dolgoztuk fel. 

  A személyes adatok törléséhez való jog 
  Jogában áll adatainak törlését kérni tőlünk, ha:
  A) Személyes adatai már nem szükségesek azzal a céllal kapcsolatban, amelyre gyűjtöttük; vagy
  B) Ön visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához korábban megadott hozzájárulását, és nincs más jogalap azoknak a személyes adatoknak a feldolgozására; vagy
  c) Ön tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait a PACCAR’jogos érdekeinek megfelelően kezelje; 
  D) A személyes adatok feldolgozása nem törvényesen történik;
  E) Személyes adatait a vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés érdekében törölni kell.

  Ha törölni szeretné az Önről tárolt személyes adatokat, kérjük, értesítsen bennünket a dataprotectionofficer@daftrucks.com e-mail címen, és mi megtesszük az észszerű lépéseket annak érdekében, hogy a jogi követelményeknek megfelelően válaszoljunk az Ön kérésére. Ha az általunk kezelt személyes adataira már semmilyen célra nincs szükség (beleértve a statisztikai célokat, illetve a jogi követelések megállapításának, gyakorlásának vagy védelmének céljait), és a törvény nem írja elő azok megőrzését, akkor mindent megteszünk, ami módunkban áll a törlésük, megsemmisítésük vagy az Önnel, mint személlyel való összefüggésük végleges megszüntetése érdekében.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Jogában áll kérni a személyes adatai feldolgozásának korlátozását, ha:
  a) Ön úgy véli, hogy az általunk tárolt személyes adatai pontatlanok; vagy
  b) A személyes adatok feldolgozása nem törvényesen történik, de a személyes adatok törlése helyett inkább korlátozná a feldolgozásukat; vagy
  c) A továbbiakban nincs szükségünk az Ön személyes adataira a gyűjtésük céljára, de Ön igényli az adatokat jogi követelések megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében; vagy 
  d) Ön tiltakozott személyes adatainak feldolgozása ellen, és arra vár, hogy ellenőrizzék, hogy az adott tiltakozással összefüggő érdekei túlsúlyban vannak-e az adatok feldolgozásának jogos indokaihoz képest.

  Ha korlátozni kívánja személyes adatainak feldolgozását, kérjük, értesítsen bennünket a dataprotectionofficer@daftrucks.com e-mail címen, és megtesszük az észszerű lépéseket annak érdekében, hogy a jogi követelményeknek megfelelően válaszoljunk az Ön kérésére.

  A tiltakozáshoz vagy a hozzájárulás visszavonásához való jog
  Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, ha az adatkezelés a PACCAR’ vagy valamely harmadik fél’ jogos érdekein alapul. Vegye figyelembe, hogy az ilyen típusú kéréseket elutasíthatjuk, ha olyan kötelező érvényű jogos indokokat tudunk felmutatni az adatkezelésre vonatkozóan, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságjogait. Ha azonban a személyes adatainak közvetlen marketingcélú feldolgozása ellen tiltakozik, akkor elvileg mindig megszüntetjük az adatkezelést. Ezekben a helyzetekben gyakorlatilag mindig az Ön jogai érvényesülnek. 

  Joga van bármikor visszavonni a személyes adatai feldolgozására vonatkozó beleegyezését, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A beleegyezés visszavonása azt jelenti, hogy a továbbiakban nem dolgozhatjuk fel az Ön személyes adatait azon a feldolgozási területen, amelyhez Ön a hozzájárulását adta. Ha vissza kívánja vonni hozzájárulását, az nem befolyásolja az adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás előtt. A hozzájárulás visszavonása tehát nem jár visszamenőleges hatállyal.

  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog
  Önnek joga van panaszt benyújtani közvetlenül az adatvédelmi hatóságnál arról, hogyan kezeljük személyes adatait. Az illetékes hatóságok áttekintését ezen a hivatkozáson keresztül olvashatja el, vagy keressen rá ‘[az Ön országa] adatvédelmi hatóságára’ egy internetes keresőoldalon.

   

 • 8. Sütik (cookies)
  Ezen a weboldalon sütiket használunk. További információkat ezen a linken találhat.