Oświadczenie o ochronie danych osobowych

wersja 01.2018

 • 1. Wprowadzenie

  Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Chcemy, aby sposób, w jaki korzystamy z Twoich danych, był przejrzysty. W tym celu przygotowaliśmy niniejszą deklarację, dzięki której dowiesz się, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.  

  W tej deklaracji informujemy Cię:

  - Jakie dane osobowe zbieramy;
  - W jakim celu ich używamy;
  - Jaką podstawą prawną mamy do ich używania;
  - O rodzajach stron, którym je udostępniamy;
  - Jak chronimy Twoje dane osobowe; oraz
  - Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych osobowych. 

  Niniejsza deklaracja prywatności dotyczy danych osobowych zebranych przez podmioty PACCAR Holding B.V. i jej spółki zależne, w tym podmioty DAF, Leyland i podmioty PACCAR Financial. W każdym przypadku, gdy będziemy zbierać dane osobowe od Ciebie w innym kontekście niż na tej stronie internetowej, podamy, jeśli to konieczne, bardziej specyficzne informacje w uzupełnieniu do informacji w tej deklaracji. 

  Niniejsza deklaracja była po raz ostatni aktualizowana 20 lipca 2018 roku i będzie poddawana regularnie przeglądowi i aktualizacji. 
  Staraliśmy się, jak mogliśmy najlepiej, aby niniejsza deklaracja była możliwie jak najbardziej konkretna i kompletna. Prosimy nie wahać się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej deklaracji: dataprotectionofficer@daftrucks.com

 • 2. Nasze zobowiązanie wobec Twojej prywatności

  Przywiązujemy szczególną wagę do traktowania Twoich danych osobowych z ostrożnością. Będziemy je wykorzystywać zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa i usuniemy je wtedy, gdy nie będziemy już ich potrzebować. Będziemy zbierać tylko te dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji celów, o których Ciebie poinformowaliśmy. Będziemy także dbać o to, aby Twoje dane możliwie jak najbardziej prawdziwe i aktualne.

 • 3. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

  Administratorami w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych są podmioty PACCAR Holding B.V. i jej spółki zależne. W punkcie 7 znajdziesz informacje kontaktowe w przypadku, gdybyś chciał/a skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących danych osobowych, które od Ciebie zebraliśmy. „PACCAR”, „my”, „nas” i “nasze” w tej deklaracji odnosi się do podmiotów i spółek zależnych PACCAR Holding B.V. takich jak podmioty DAF, Leyland i podmioty PACCAR Financial.

 • 4. Jakie dane osobowe przetwarzamy, na jakiej podstawie i dlaczego?

  Poniżej znajduje się przegląd rodzajów danych osobowych, które przetwarzamy. Podaliśmy także cel wykorzystania tych danych oraz podstawę prawną przetwarzania.
  W przypadku przetwarzania Twoich danych w sposób zasadniczo inny niż podano poniżej poinformujemy Cię o tym oddzielnie. 

   

  > Klient

  > Partnerzy biznesowi np. dealerzy/dostawcy i inni partnerzy biznesowi

  > Kierowca

  > Osoba odwiedzająca stronę internetową

   

  Dane ze źródeł publicznych:
  Prosimy mieć świadomość, że zbieramy również dane ze źródeł (publicznych) takich jak agencje kredytowe, izby handlowe itp.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do celów, do których je zebraliśmy, przez okres dozwolony prawem i określony naszymi wewnętrznymi politykami przechowywania danych.

 • 5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Udostępniamy informacje dotyczące Ciebie podmiotom powiązanym z PACCAR, które podlegają tym samym standardom ochrony danych. Oprócz naszych własnych podmiotów dane osobowe udostępniamy także stronom trzecim wymienionym w następnym paragrafie. 

  Kategorie stron, którym udostępniamy dane osobowe
  Udostępniamy dane osobowe następującym rodzajom organizacji:

  Partnerzy biznesowi jak np.:

  - autoryzowani dealerzy
  - dostawcy
  - dostawcy IT
  - dostawcy usług
  - firmy ubezpieczeniowe
  - doradcy finansowi, podatkowi lub prawni
  i
  - banki centralne 
  - auditorzy

  Jak chronimy Twoje dane osobowe udostępniane stronom trzecim niepodlegającym europejskim zasadom ochrony danych
  W przypadku udostępniania danych osobowych organizacji, która nie podlega europejskim zasadom ochrony danych ani nie otrzymała od Unii Europejskiej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, chronimy Twoje dane osobowe za pomocą standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską, co gwarantuje, że strony, którym udostępniamy dane, stosują takie same lub podobne standardy ich ochrony jak my. 

 • 6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

  Dbamy o ochronę dostępności, integralności i poufności Twoich danych osobowych. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony Twoich danych. Na przykład, wdrażamy kontrole dostępu, używamy odpowiednich środków bezpieczeństwa sieci i systemów takich jak firewalle, instalowanie poprawek i ochrona urządzeń przenośnych za pomocą odpowiednich haseł.

 • 7. Jakie prawa Ci przysługują?

  W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci pewne prawa, z których możesz w każdej chwili skorzystać. Poniżej przedstawiamy przegląd tych praw wraz z ich znaczeniem dla Ciebie. Możesz skorzystać ze swoich praw poprzez kontakt z dataprotectionofficer@daftrucks.com .

  Prawo do dostępu, poprawy i otrzymania kopii swoich danych osobowych 
  Ważne jest dla nas, aby posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie były dokładne, aktualne, kompletne, stosowne i nie wprowadzały w błąd. Aby zapewnić wywiązanie się przez nas z tego zobowiązania, masz prawo do dostępu, poprawy lub aktualizacji swoich danych w każdym momencie. Na żądanie dostarczymy Ci także kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.

  Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzaliśmy je w oparciu o następujące podstawy prawne:

  a) otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celu, o którym poinformowaliśmy Cię wcześniej; lub
  b) przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe w celu ułatwienia umowy z Tobą; lub
  c) przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe używając środków zautomatyzowanych (np. profilowania). 

  Prawo do usunięcia danych 
  Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane, jeżeli:

  a) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane; lub
  b) wycofasz udzieloną nam wcześniej zgodę na przetwarzanie Twoich danych i nie ma żadnej innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych; lub
  c) sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do uzasadnionych interesów PACCAR; 
  d) dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem; lub
  e) usunięcie Twoich danych osobowych jest potrzebne w celu zastosowania się do odpowiednich wymogów prawnych.

  Jeżeli chcesz, aby posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie zostały usunięte, prosimy o poinformowanie nas o tym, a wówczas podejmiemy uzasadnione kroki, aby odpowiedzieć na Twój wniosek zgodnie z wymogami prawnymi.
  Jeżeli zbierane przez nas dane osobowe nie są już potrzebne do jakiegokolwiek celu i nie mamy obowiązku prawnego ich przechowywania, zrobimy, co w naszej mocy, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale zanonimizować.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:

  a) uważasz, że posiadane przez dane osobowe dotyczące Ciebie są dokładne; lub
  b) dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lecz zamiast usunięcia danych wolisz zażądać od nas ograniczenia ich przetwarzania; lub
  c) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, do których je zebraliśmy, lecz potrzebujesz tych danych w celu przedstawienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub 
  d) sprzeciwiłeś/aś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i oczekujesz na weryfikację tego, czy Twoje interesy związane z tym sprzeciwem przeważają podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych.

  Jeżeli chcesz ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas o tym, a wówczas podejmiemy uzasadnione kroki, aby odpowiedzieć na Twój wniosek zgodnie z wymogami prawnymi.

  Prawo do sprzeciwu lub wycofania zgody
  Masz prawo sprzeciwić się w każdym momencie przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadnione interesy PACCAR (zob. przegląd w punkcie 4). Masz prawo wycofać w każdej chwili zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę (zob. przegląd w punkcie 4). 

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Masz prawo wnieść skargę bezpośrednio do organu ochrony danych odnośnie do tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

 • 8. Plik cookie
  Używamy plików cookie na tej stronie. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod tym linkiem.