Prohlášení o ochraně osobních údajů

Verze 05.2022

 • 1. O tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

  Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a chceme být transparentní ohledně způsobu, jakým vaše údaje používáme. Z toho důvodu jsme sepsali prohlášení, abychom vás informovali o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. 

  V tomto prohlášení vám sdělujeme:

  – jaké osobní údaje od vás shromažďujeme;
  – za jakým účelem ji používáme;
  – jaký právní základ musíme použít;
  – typ stran, se kterými údaje sdílíme;
  – jak chráníme vaše osobní údaje a
  – jaká práva máte v souvislosti se svými osobními údaji.

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zpracovávané subjekty společnosti PACCAR Holding B.V. a jejími dceřinými společnostmi, včetně subjektů společnosti DAF – jako je společnost DAF Trucks N.V. – a subjekty společnosti PACCAR Financial. Kdykoli zpracováváme osobní údaje od vás v jiném kontextu, než je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, poskytneme v případě potřeby konkrétnější informace doplňující informace k informacím v tomto prohlášení. 

  Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 16. května 2022 a bude pravidelně revidováno a aktualizováno. 

  Snažili jsme se, aby bylo toto prohlášení co nejjasnější a nejúplnější. V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností ohledně tohoto prohlášení se neváhejte obrátit na našeho inspektora ochrany údajů (DPO neboli Data Protection Officer):

  Společnost DAF Trucks N.V.
  Attn. Data Protection Officer – D.06.01.225
  Hugo van der Goeslaan 1
  Poštovní adresa: P.O. Box 90065 | 5600 PT Eindhoven | Nizozemsko | 
  Tel.: +31 (0) 40 214 91 11
  Adresa pro návštěvu: 5642 TW Eindhoven | Nizozemsko

  A PACCAR Company, černě

  E-mail: dataprotectionofficer@daftrucks.com


 • 2. Náš závazek k ochraně vašeho soukromí

  Zavázali jsme se s vašimi osobními údaji nakládat s řádnou péčí. Budeme je používat v souladu s příslušnými bezpečnostními normami. Údaje smažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nebudou potřeba pro účely zpracování popsané v sekcích našeho webu týkajících se ochrany osobních údajů specifických pro daný subjekt údajů. Budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které potřebujeme, abychom tyto účely splnili. A konečně, vaše údaje budeme udržovat tak přesné, zabezpečené (zavedením organizačních, právních a technických (IT) opatření) a maximálně aktuální.

 • 3. Kdo je odpovědný za vaše osobní údaje?

  Za zpracování a ochranu vašich osobních údajů nesou odpovědnost subjekty a pobočky společnosti PACCAR Holding B.V. „Společnost PACCAR“, v tomto prohlášení označovaná také slovy „my“, „nás“ a „naše“, znamená dceřiné společnosti a subjekty společnosti PACCAR Holding B.V., jako jsou subjekty společnosti DAF – včetně společnosti DAF Trucks N.V. – a subjekty společnosti PACCAR Financial. 

 • 4. Jaké osobní údaje zpracováváme, na jakém základě a proč?

  Prostřednictvím níže uvedených odkazů můžete získat přehled o typech osobních údajů, které od vás zpracováváme. Rovněž jsme zahrnuli účely, pro které tyto osobní údaje používáme, a právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme podstatně jiným způsobem, než je uvedeno níže, budeme vás o tom zvlášť informovat.

  > Zákazník

  > Obchodní partneři jako prodejci/dodavatelé a další obchodní partneři

  > Řidič

  > Návštěvníci webových stránek

   

  Údaje z veřejných zdrojů:
  Upozorňujeme, že shromažďujeme také údaje z (veřejných) zdrojů, jako jsou úvěrové agentury, obchodní komory, veřejně dostupné webové stránky atd.

  Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které jsme je shromáždili, v rámci limitů daných právními předpisy a našich vlastních interních zásad pro uchovávání údajů. Upozorňujeme, že vaše osobní údaje mohou být zpracovávány po delší dobu, pokud závazný zákon vyžaduje, abychom údaje uchovávali po určitou dobu, pro účely vědeckého výzkumu, pro statistické účely a/nebo pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

 • 5. S kým sdílíme vaše osobní údaje?

  Vaše údaje sdílíme se subjekty souvisejícími se společností PACCAR, které spadají pod stejné standardy ochrany osobních údajů. Kromě našich vlastních subjektů sdílíme také osobní údaje s některými třetími stranami, které jsou shrnuty v následující podsekci. 

  Kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme osobní údaje
  Osobní údaje sdílíme s následujícími typy organizací:

  – autorizovaní prodejci,
  – dodavatelé,
  – dodavatelé informačních technologií,
  – poskytovatelé služeb,
  – pojišťovny,
  – finanční, daňoví nebo právní poradci,
  – centrální banky,
  – externí auditoři.

  Jak chráníme vaše osobní údaje, když je sdílíme se stranami, které nespadají pod evropská pravidla ochrany údajů
  Společnost DAF Trucks N.V. je součástí skupiny společností PACCAR. Je-li to nezbytné pro dosažení toho, aby zpracování údajů sloužilo zamýšlenému účelu, mohou být osobní údaje sdíleny se subjekty souvisejícími se společností PACCAR uvnitř Evropského hospodářského prostoru i mimo něj. Podmínkou je předpoklad, že se jedná o ochranu na úrovni, která je v podstatě rovnocenná standardům EU (nařízení GDPR).

  Pokud sdílíme osobní údaje s organizací, která nespadá pod evropská pravidla ochrany údajů a nemůže se opřít o rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, chráníme vaše osobní údaje pomocí vhodných bezpečnostních opatření. Například často používáme, jsou standardní smluvní doložky Evropské komise. Ty zajistí, aby strany, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje, dodržovaly stejné nebo podobné standardy ochrany údajů jako my. Tyto standardní smluvní doložky mohou být doplněny dalšími technickými a organizačními opatřeními.

  Prostřednictvím adresy dataprotectionofficer@daftrucks.com můžete požádat o kopii příslušných bezpečnostních opatření, která jsme zavedli.

   

 • 6. Jak chráníme vaše osobní údaje?

  Záleží nám na ochraně přístupnosti, integrity a dostupnosti vašich osobních údajů. Zavedli jsme bezpečnostní opatření, která pomohou chránit vaše osobní údaje. Máme například zavedeny kontroly přístupu, používáme odpovídající systémová a síťová bezpečnostní opatření, jako jsou brány firewall, opravy a chráníme přenosná zařízení vhodnými hesly. Společnost DAF Trucks N.V. zřídila rámec pro zabezpečení IT a GDPR, související zásady – například pro řešení případů porušení zabezpečení dat  – a povinné standardy na ochranu důvěrnosti, dostupnosti a integrity prostředků, které používáme ke zpracování vašich osobních údajů.

 • 7. Jaká jsou vaše práva?

  Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte řadu práv a můžete tato práva kdykoli uplatnit. Níže jsme uvedli přehled těchto práv spolu s tím, co to pro vás znamená. Svá práva můžete uplatnit na dataprotectionofficer@daftrucks.com.

  Společnost PACCAR na vaši žádost týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů odpoví písemně do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V závislosti na složitosti a počtu žádostí, je společnost PACCAR oprávněna prodloužit toto období o další dva měsíce. Společnost PACCAR vás bude informovat o každém takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti, stejně jako o důvodech zpoždění. Společnost PACCAR zpracuje vaši žádost o uplatnění práv podle tohoto odstavce 7 teprve poté, co bude mít možnost vás správně identifikovat.

  Právo na přístup, opravu a obdržení kopie vašich osobních údajů 
  Zavázali jsme se udržovat vaše osobní údaje, které o vás uchováváme, jako přesné, aktuální, úplné, relevantní a nezavádějící. Abychom zajistili dodržování tohoto závazku, máte právo kdykoli přistupovat, opravovat nebo aktualizovat své osobní údaje. Na požádání vám také poskytneme kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.

  Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud jsme vaše osobní údaje zpracovali z následujících právních důvodů:
  a) udělili jste nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem, který jsme vám předem sdělili; nebo
  b) vaše osobní údaje jsme zpracovali, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu; nebo
  c) vaše osobní údaje jsme zpracovali automatizovanými prostředky (např. profilováním). 

  Právo na výmaz vašich osobních údajů 
  Máte právo požádat o vymazání vašich údajů, pokud:
  a) vaše osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsme je shromáždili; nebo
  b) odvoláte souhlas, který jste nám dříve udělili ke zpracování vašich osobních údajů, a neexistuje žádný jiný právní důvod ke zpracování těchto osobních údajů; nebo
  c) máte námitky proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro oprávněné zájmy společnosti PACCAR; 
  d) osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem;
  e ) vaše osobní údaje musí být odstraněny, aby byly splněny příslušné požadavky právních předpisů.

  Chcete-li odstranit osobní údaje, které o vás uchováváme, dejte nám prosím vědět na adrese dataprotectionofficer@daftrucks.com a my podnikneme přiměřené kroky, abychom na vaši žádost reagovali v souladu s požadavky právních předpisů. Pokud vaše osobní údaje, které zpracováváme, již nejsou potřebné pro žádné účely (včetně statistických účelů nebo pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků) a my je nemusíme ze zákona uchovávat, uděláme vše pro to, abychom vymazali, zničili nebo trvale zrušili propojení údajů s vámi jako jednotlivou osobou.

  Právo na omezení zpracování
  Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud:
  A) nevěříte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou přesné; nebo
  b) osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale místo vymazání osobních údajů dáváte přednost tomu, abychom omezili zpracování; nebo
  c) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili, ale vy tyto údaje požadujete ke stanovení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo 
  d) jste vznesli námitku proti zpracování svých osobních údajů a čekáte na ověření, zda vaše zájmy související s touto námitkou převažují nad oprávněnými důvody pro zpracování vašich údajů.

  Chcete-li omezit naše zpracování vašich osobních údajů, dejte nám prosím vědět na adresu dataprotectionofficer@daftrucks.com a my podnikneme přiměřené kroky, abychom na vaši žádost reagovali v souladu s požadavky právních předpisů.

  Právo vznést námitku nebo odvolat souhlas
  Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech společnosti PACCAR nebo „třetí strany“. Upozorňujeme, že tyto typy žádostí můžeme odmítnout, pokud budeme schopni prokázat přesvědčivé právní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Pokud však vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, zpracování v zásadě vždy ukončíme. V těchto situacích budou vaše práva prakticky vždy převažovat. 

  Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu. Odvolání souhlasu znamená, že již nemůžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely zpracování, se kterými jste souhlasili. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, nebude to mít vliv na legitimitu zpracování údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu proto nemá zpětnou platnost.

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Máte právo podat stížnost přímo u úřadu na ochranu údajů na to, jak vaše osobní údaje zpracováváme. Zde naleznete odkaz s přehledem příslušných úřadů nebo si vyhledejte ‘[vaše země] úřad pro ochranu osobních údajů’ prostřednictvím webové stránky vyhledávače.

   

 • 8. Soubory cookies
  Na této webové stránce používáme soubory cookies. K tomuto tématu je uvedeno více informací zde.